Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Statut

 

STATUT

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5

„MALI PRZYRODNICY” W ŚREMIE

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU 1.    Przedszkole działa na podstawie:

1)   Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U.2004 nr 256, poz.2572 ze zm.; Ustawy z 11 kwietnia 2007r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2007nr80, poz.542)

2)   Ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 458)

3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2014 poz. 7)

4) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2013 poz.827)

5)  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela ( Dz.U 2007 Nr 191, pozl369 )

6)  Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r ( Dz.. U. 2005 nr 249,poz2104

7)   Uchwała  NR 294/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 stycznia  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem 

8)     Uchwała NR 371/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem

9)    Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. 2007r. Nr 35, poz. 222).

10)     Orzeczenie o organizacji przedszkola

11)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

12)   Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.2002 Nr 56, poz. 506)

13)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2014 poz. 1150 )

14)   Rozporządzenie MEN z dnial4.04.1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

15)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U. 2013 poz. 1257 )

16)  Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2009 Nr 139 poz. 1130)

17)  Konwencja Praw Dziecka(Dz. U. 1991 Nr 120 poz.526 i 527)

18)  Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 czerwca 1997r

19)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.2010 nr 97 poz. 624)

20)  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. 2013 poz.532 )

21)  Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752)

22)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2014 poz. 803)

23)  Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu oceny pracy  nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu      oceniającego (Dz. U. z 2012r. poz.1538)

24)  Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz. 393)

25) Rozporządzenie MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz.U. 2015 poz.31)

26) Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz 1157)

27) Rozporządzenie MEN  z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

28) Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. poz.1113)

29) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( Dz. U. 2015 poz. 1247)

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

 

 1. 1.  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy’ jest przedszkolem publicznym.
 2. 2.              Nadzór pedagogiczny pełni nadzór Kurator Oświaty w Poznaniu.
 3. 3.              Przedszkole jest jednostka budżetową Gminy
 4. 4.              Przedszkole nosi nazwę Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy”
 5. 5.              Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

           

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

„Mali   Przyrodnicy’

Ul. Bora-Komorowskiego 4

63-100 Śrem

NIP 785-16-10-127

Regon 631579572

e-mail: przedszkole@maliprzyrodnicy.pl

 

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Celem przedszkola jest:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)            rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)              stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)               troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)             budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 Przedszkole także:

a)      udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)      umożliwia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 1. 2.              Realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 2. 3.      Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola oraz daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
 3. 4.      Dziecko z przedszkola odbiera   rodzic (prawny opiekun) lub osoba upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna), która zapewni pełne bezpieczeństwo.
 4. 5.      Osoba przyprowadzająca  dziecko do przedszkola powinna wprowadzić je do sali. Od momentu wejścia dziecka do sali za jego bezpieczeństwo odpowiedzialność ponosi przedszkole.
 5. 6.      Rodzice lub opiekunowie dziecka odbierają dziecko z sali. Od momentu wyjścia dziecka do szatni odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi osoba odbierająca dziecko.
 6. 7.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 7. 8.      O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 8. 9.       Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. 10.   Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie w trakcie jego pobytu w placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka.
 10. 11.   W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem  pomocy w nagłych  wypadkach i badaniami profilaktycznymi, na które rodzice wyrażają zgodę
 11. 12.   W przedszkolu przez zatrudnionych w nim nauczycieli organizowane są zajęcia dodatkowe rozwijające różne talenty dzieci (plastyczne, muzyczne, taneczne, matematyczne, itd.).

 

 

 

 

 

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§3

 

Organami przedszkola są:

 

Dyrektor Przedszkola.

 

 1. 1.             Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez organ prowadzący.
 2. 2.             Pełni rolę kierownika placówki oświatowej i realizuje wynikające z tej roli zadania:

a)             kieruje działalnością przedszkola

b)     sprawuje opiekę nad wychowankami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne

c)             realizuje uchwały Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

d)     stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza

 

 1. 3.      Sprawuje nadzór pedagogiczny i realizuje wynikające z tej roli zadania:

a)      opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, organizuje ewaluację wewnętrzną przedszkola,

b)            przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i organowi prowadzącemu wnioski z nadzoru i podejmuje działania wynikające z tych wniosków,

c)         gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz oceny dorobku zawodowego w procedurze awansu zawodowego,

d)       nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego.

 

 1. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje wynikające z tej roli zadania - przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

 

 1. Pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy:

a)      nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
przedszkola oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy,

b)      organizuje pracę w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji,

c)      wykonuje zadania wynikające z prawa pracy.

 

 1. 6.    Jako kierownik zakładu pracy:

a)          opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

b)         właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,

c)          stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy, opieki i wychowania.

 

 1. 7.    Koordynuje współdziałanie organów przedszkola i zapewnia im swobodne działanie zgodne z
  prawem oraz wymianę informacji między nimi.

 

 1. 8.    Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym
  regulaminem

 

 1. 9.    Prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.

 

10.Wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów praż podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał.

 

11.Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

 

12.Współdziała ze związkami zakładowymi wskazanymi przez pracowników

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. 1.          Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 

 1. 2.          Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 

 1. 3.          Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i organizowane na wniosek organu
  sprawującego nadzór, z inicjatywy przewodniczącego Rady, Rady Rodziców i organu
  prowadzącego przedszkole lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. 4.          W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 

 1. 5.          W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

 1. 6.          Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

 

 1. 7.          Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)          opracowanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,

b)         przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian, przedstawienie go Radzie Rodziców,

c)          uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

d)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)          przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,

f)           przedstawiciel rady pedagogicznej jest powoływany do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

 1. 8.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)              organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)             projekt planu finansowego,

c)              wnioski o nagrody i wyróżnienia,

d)            propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,

e)              wydaje opinię o kandydacie na stanowisko wicedyrektora przedszkola,

f)               odwołanie ze stanowiska wicedyrektora,

g)             wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej,

h)             wyznaczanie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

i)                 Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

 

 1. 9.              Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

 

 1. 10.       Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
  Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także
  nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. 11.       Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 

 1. 12.       Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. 13.       Wykonuje zadania Rady Rodziców, gdy ta nie została powołana.

 

 1. 14.       Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności

 

Rada Rodziców

 

 1. 1.             W przedszkolu działa Rada Rodziców składająca się po 1 przedstawicielu rad grupowych wybranych tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców wychowanków danej grupy.

 

 1. 2.             Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 1. 3.             Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Zebrania Rady są protokołowane.

 

 1. 4.             Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 

 1. 5.             W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub
  wicedyrektor przedszkola.

 

 1. 6.             Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 

 1. 7.             W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 1. 8.             Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

b)     opiniowanie planów pracy  przedszkola;

c)      występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

d)     opiniuje ocenę nauczyciela: stażysty, kontraktowego i mianowanego w ramach dorobku
zawodowego nauczyciela,

e)      występuje z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

f)      współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i
rodziców;

g)     opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola i czasu pracy placówki
ustalonego przez Radę Pedagogiczną;

h)     gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola;

i)       opracowanie corocznie preliminarza dochodów i wydatków.

 

 1. 9.      W rozwiązywaniu problemów Rada Rodziców współdziała z organizacjami samorządu
  terytorialnego.

 

 1. 10.  Przedstawiciel rady rodziców jest powoływany do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola
 2. 11.  Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu nr 5 w Śremie.

 

Zasady współpracy między organami przedszkola

 

 1. 1.    Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.

 

 1. 2.    Organy przedszkola współpracują ze sobą w taki sposób, aby:

a)    każdy z tych organów miał możliwość właściwego swobodnego działania i podejmowania  decyzji-  w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i uszczegółowionych w statucie przedszkola;

b)   zapewniona była bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami.

 

Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną

 

 1. 1.      Dyrektor i rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

a)      indywidualnych rozmów,

b)      nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady
pedagogicznej - w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku;

c)      nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady
pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 1. 2.      W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

a)              do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w zakresie działalności dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej;

b)             do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

 

Tryb rozwiązywania sporów pomiędzy: Dyrektor - Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców (rodzice).

 

 1. Dyrektor - Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

a)             indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami,

b)            indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora,

c)             indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

d)           zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora na podstawie złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

e)             zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny na podstawie od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

  

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA.

 

§4

 

 1. 1.      Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5-7.

 

§5

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 4. Dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat

 6. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 8. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
 9.  Na wniosek rodziców dyrektor  przedszkola może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko  obowiązku przygotowania przedszkolnego   poza przedszkolem.  Zezwolenie takie może być wydane, jeżeli:

       a) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
      b) do wniosku dołączono: opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku    warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 

§6

 1.    Dzienny czas pracy przedszkola od godz. 530 do 1700 w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej- od godz. 800    do godz. 1300 ustalony przez organ prowadzący. Zajęcia podczas, których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego prowadzone są na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który na wniosek  nauczycieli  dopuszcza dyrektor.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowany jest bezpośrednio z dzieckiem i wynosi od 4 do 6 godzin.   Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego realizuje się w ciągu co najmniej dwóch dni. Indywidualne przygotowanie przedszkolne  organizuje się na czas   określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

  3. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich

    4. Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Przedszkole zapewnia:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;

c) zajęcia specjalistyczne

d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci

e) integrację dzieci  ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi  pełnosprawnymi.

5. W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego zadaniem jest  realizacja wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

6. Od dnia 1 września 2015 roku obligatoryjnie dla wszystkich dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ( grupa 5-latków) wprowadza się nowy obszar dodany do podstawy programowej,, Przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym”

7. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o  gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny, w którym dziecko podejmie naukę w szkole

8.  Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

9.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

10.    Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

       Z dziećmi w wieku 3-4 lat-około 15 min.

       Z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30 min.

  11.  Uwzględniając postulaty rodziców i zainteresowania dzieci przedszkole organizuje nieodpłatnie zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola. Zajęcia te mają na celu rozwijanie talentów dzieci: muzycznego, plastycznego, tanecznego, matematycznego, sprawności fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i literackich.

 12.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§7

 1.       W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi Przedszkola warunki sprawowania codziennego bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

 

§8

 1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

 2.  Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Arkusz organizacyjny pracy przedszkola nowelizuje się aneksem zmieniającym pierwotny dokument zgodnie z przyjętym trybem opiniowania arkusza.

 3.  W arkuszu organizacji pracy przedszkola zatwierdza się w szczególności:

a)              liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze. Przedszkole zatrudnia dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, logopedę,
katechetę, psychologa oraz pracowników administracji i obsługi.

c)              ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole.

 

§9

 

 1.               Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustala dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     2.              W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia  dzieci wwieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

a)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

b)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci -jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

c)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d)     pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

§10

 

 1.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

 2.  Przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora      Przedszkola.

 3.     W czasie przerwy wakacyjnej istnieje konieczność zapewnienia opieki dzieciom w  przedszkolu

 1. dyżurującym. W tym czasie w przedszkolu mogą być prowadzone niezbędne remonty i naprawy,
  a pracownicy pedagogiczni i administracyjno- obsługowi będą korzystali z urlopów
  wypoczynkowych.

 4.        Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych, a mianowicie:

a)  zmniejszenie liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwç w szkolach.

5.   Do realizacji statutowych celów przedszkole posiada:

a)              sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V, VI, VII)

b)             ogród przedszkolny ze sprzętem rekreacyjnym

c)              gabinet logopedyczny,

d)            pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

e)              kuchnię z zapleczem magazynowym,

f)               szatnię dla dzieci i personelu,

g)             gabinet psychologiczny

h)             salę Doświadczania Świata

i)                 gabinet terapeutyczny

 6.     Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci.

 7.     Przedszkole organizuje dla dzieci spacery i wycieczki w najbliższym regionie.

a)      szczegółowy zakres zadań dla opiekunów i wychowawców podczas organizacji wycieczek i spacerów określa Regulamin organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu nr 5.

b)      w zorganizowaniu wycieczek i spacerów przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami, firmami i innymi podmiotami.

c)        wycieczki i spacery organizowane są w ramach godzin pobytu dzieci w przedszkolu.

d)         z planem wycieczek w danym roku szkolnym zapoznaje siç rodziców na ogólnym zebraniu
rodziców na początku roku szkolnego.

 

8.    Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat:

a)              źródłami dochodów są opłaty dokonywane przez rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola i dotacje z budżetu gminy.

b)             dotacje budżetowa  określa Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej. Uzyskane środki finansowe
przeznaczone są na realizację zadań związanych z działalnością  przedszkola. Projekt planu
finansowego sporządza dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców w terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury budżetowej.

c)              w czasie  pobytu w przedszkolu dziecko korzysta z wyżywienia, które jest w całości pokrywane przez rodziców( opiekunów) w wysokości tzw. stawki żywieniowej.

d)            stawka żywieniowa podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka w przedszkolu- w następnym miesiącu rozliczeniowym. Zmiany stawki żywieniowej dokonuje Rada Miejska na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców

e)              czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu odbywa się w godzinach od 700 do 1300.

f)               Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu pobiera się opłatę  w wysokości 1 zł za godzinę. Opłata ta jest naliczana na podstawie podpisanej umowy z rodzicem, bez względu na częstotliwość uczęszczania dziecka do przedszkola i nie podlega zwrotowi.

g)      odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować do 20 każdego miesiąca zgodnie z zarządzeniem dyrektora w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z usług przedszkola prowadzonego przez gminę Śrem.

 9.        Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków w czasie ich godzin pracy.

 10.    Zasady odpłatności personelu za żywienie ustala organ prowadzący.

 

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

PRZEDSZKOLA

 

§11

 

1. Zadania nauczyciela:

1.1.      W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz logopedę, psychologa, katechetę, specjalistów w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

2.1/     Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi, kwalifikacje, procedury awansu, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

 

3.1.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)            planowanie i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

b)           wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)            prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w arkuszu obserwacji,

d)          prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

e)            stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

f)             odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp. (w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe),

g)           współpraca ze specjalistami, logopedą zatrudnionym w przedszkolu innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

h)           planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich  kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia    zawodowego,

i)        dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

j)        eliminowanie przyczyń niepowodzeń dzieci,

k)       prowadzenie dokumentacji przebiega nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku dokonania błędnego zapisu sprostowania pomyłki dokonuje dany nauczyciel zgodnie z przepisami.

l)         realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)    czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n)      inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, poddawanie się ocenie pracy,

o)      współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci

p)      współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

q)      realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z  bieżącej działalności placówki

r)       nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego

s)       współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

t)        zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie organizowanie wydarzeń,w których biorą udział dzieci

 2.      Zadania logopedy:

    a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i kwalifikacji dzieci do terapii na terenie przedszkola,

     b) diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustalenie typu zaburzenia mowy,

     c) prowadzenie zajęć logopedycznych w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięcia,

     d) współpraca z nauczycielami i specjalistami,

     e) pedagogizacja i psychoedukacja rodzica, opiekuna dziecka zakwalifikowanego do terapii, współpraca z nimi,

    f) podejmowanie działań  profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca   z najbliższym środowiskiem wychowanka,

     g) prowadzenie dokumentacji

3.      Zadania pedagoga i psychologa:

a)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym dziecka szczególnie uzdolnionego, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  (diagnozę przedszkolną);

b)  rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci;

c)  udzielanie porad i konsultacji  dla dzieci oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;

d) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

e)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizację różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolem poszczególnych wychowanków;

f)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

4. Zadania nauczyciela religii:

a)      prowadzenie zajęć religii w oparciu o program zatwierdzony odrębnymi przepisami,

b)      prowadzenie dokumentacji.

 

5 Zadania pracowników administracji i obsługi:

1)      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2)      Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3)      Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola zgodnie z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych. Zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników.

 

§12

 

 1.               W przedszkolu utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.

 

 1.               Powołania i odwołania Wicedyrektora dokonuje Dyrektor przedszkola po uzgodnieniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Przedszkola i organu prowadzącego.

 

 1.              Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem:

a)              współkieruje  bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

b)             współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

c)              sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając z dyrektorem,

d)            wykonuje prace związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora (jak: opracowanie tygodniowego rozkładu pracy nauczycieli, czynności dodatkowych nauczycieli),

e)              organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

f)               nadzoruje prawidłowe naliczanie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

g)    reprezentuje placówkę w przypadku nieobecności dyrektora.

 

§13

 

1.  Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)      jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy

b)      dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy

c)      dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym charakterze np. integracyjnych, terapeutycznych.

 2.  W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§14

 

1. Zakres działań nauczycieli związanych z:

 

 1. 1.    Współdziałaniem z rodzicami:

a)      dyrektor na początku roku szkolnego zapoznaje ogół rodziców z rocznym planem pracy przedszkola,

b)      nauczyciele zapoznają rodziców z miesięcznymi planami pracy w danym oddziale w formach ustalonych z reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do tego oddziału,

c)      nauczyciele i rodzice wzajemnie się konsultują w terminach ustalonych na początku roku szkolnego celem uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

d)     nauczyciele celem przybliżenia rodzicom pracy przedszkola, osiągnięć dzieci organizują zajęcia otwarte, imprezy oraz inne uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

e)      rodzice   za   pośrednictwem   organów   przedszkola   mogą   wyrażać   i   przekazywać   organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,opinie na temat pracy przedszkola.

 1. 2.    Planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo - dydaktycznej:

a)      nauczyciel planując i prowadząc prace wychowawczo-dydaktyczną jest odpowiedzialny za jej jakość i winien zawsze mieć na uwadze możliwości rozwojowe, zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby swoich wychowanków.

 

1.3.  Prowadzeniem obserwacji pedagogicznej:

a) każdy nauczyciel w przyjęty przez siebie sposób realizuje zadania związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

1.4. Współpraca ze specjalistami:

a) w sytuacjach wymagających specjalistycznych wskazówek, jak również pedagogizacji rodziców, nauczyciele nawiązują współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także opiekę zdrowotną.

 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)             przestrzeganie niniejszego statutu

b)            respektowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

c)             przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę

d)           terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

e)             informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu

f)              niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

g)            zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

h)            wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka

i)                inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 3.          Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

4.          Rodzice mają prawo do:

a)              zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej

b)      uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka.

c)          uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać

d)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i rozwojowych oraz doborze metod pracy aby udzielić dziecku pomocy

e)              wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola

f)               wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

5.           Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

  6.         Rodzice mają prawo do konsultacji indywidualnych raz w miesiącu w dniu wyznaczonym przez wychowawcę danej grupy

7.      W przedszkolu istnieją następujące formy współpracy z rodzicami:

a)              Zebrania grupowe, rozmowy bieżące,

b)             Konsultacje indywidualne z nauczycielem, logopedą,

c)      Spotkania rodzinne (ogniska, festyny)

d)            Kąciki dla rodziców, strona internetowa

e)              Zajęcia otwarte, uroczystości

 

 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§15

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

a)              właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

c)      ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)            poszanowania jego godności osobistej,

e)              poszanowania własności,

f)               opieki i ochrony,

g)      partnerskiej rozmowy na każdy temat
h)   akceptacji jego osoby

 

2. Zasady rekrutacji:

a)  Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

b)  Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalony przez Przedszkole nr 5.

c)  Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane  do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju.

d)  Dzieci do oddziału integracyjnego przyjmowane są w oparciu o decyzje komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora przedszkola.

e)  W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 3 nauczycieli, psycholog, 2 przedstawicieli rady rodziców, dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym komisji.

 f)  W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 •      dzieci pięcioletnie
 •      rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 •      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których
  orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, także z rodzin zastępczych,
 •    dzieci obojga rodziców pracujących,
 •    dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)

g)  W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola Dyrektor przedszkola zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.

h)   W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola.

i)   W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w
przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.

j)    W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor przedszkola - przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
 • jeden przedstawiciel z Rady Rodziców,
 •      jeden przedstawiciel z Rady Pedagogicznej,

 

k) Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców może podjąć decyzję    o   skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 •              zalegania z odpłatnością za przedszkole,
 •      nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
 •       nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

l)   Rodzic zawiera umowę z przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora w sprawie świadczenia przez przedszkole usług wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dziecka.

 ł)   Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

m) Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

n) Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§16

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

1.  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:  zamieszczenie treści statutu na przedszkolnej stronie internetowej dla rodziców oraz w pokoju nauczycielskim.

2.   Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3.       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 roku

 

Przedszkole Mali Przyrodnicy
Mapa dojazdu
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie podaj swój adres e-mail

- dopisz - wypisz
Foto galeria
Video
E-kartki
Comenius
Śpiewnik
Wideo
Międzynarodowa Książeczka Kucharska
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA